Tìm kiếm

Tìm thấy 22 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023
2 Công khai Thu chi NS thành phố quý III-2023 2023
3 Công khai tình hình thu - chi NSNN quý I/2023 2023
4 Công khai tình hình thực hiện Thu -chi ngân sách thành phố quý II-2023 2023
5 Công khai dự toán Thu-Chi ngân sách thành phố năm 2023 2023
6 Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách thành phố quý IV/2022 2022
7 Công khai dự toán Thu-Chi ngân sách thành phố năm 2022 2022
8 Công khai Thu Chi NSNN thành phố quý I-2022 2022
9 Công khai tình hình thực hiện DT Thu - Chi Ngân sách thành phố quý II-2022 2022
10 Công khai tình hình thực hiện DT Thu chi NS quý III-2022 2022