ỦY BAN NHÂN DÂN :

 

 
Ông Bùi Ngọc Ảnh
(Chủ tịch UBND Thành phố)
Điện thoại: 0983127515 - 0235.3851746
Email: anhbn@quangnam.gov.vn


Ông Trần Trung Hậu
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0901937789
Email:hautt2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Ông Nguyễn Minh Nam
(Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ)

- Ngày sinh: 01 tháng 11 năm 1977

- Quê quán: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nơi ở hiện nay: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Điện thoại:0911.19.77.77


Ông Nguyễn Hồng Lai
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0935753111
Email:lainh2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Dương Văn Chí
Ông Dương Văn Chí

Chức vụ: PCT HĐND thành phố

2 Đặng Thị Phú Hoa
Bà Đặng Thị Phú Hoa

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố

3 Nguyễn Huy Thành
Ông Nguyễn Huy Thành

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH Hội đồng nhân dân thành phố

4 Bùi Ngọc Ảnh
Ông Bùi Ngọc Ảnh

Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố

5 Trần Trung Hậu
Ông Trần Trung Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

6 Nguyễn Minh Nam
Ông Nguyễn Minh Nam

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

7 Nguyễn Hồng Lai
Ông Nguyễn Hồng Lai

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

8 Trần Nam Hưng
Ông Trần Nam Hưng

Chức vụ: Bí thư Thành ủy

9 Nguyễn Duy Ân
Ông Nguyễn Duy Ân

Chức vụ: Phó Bí thư Thành uỷ

10 Phạm Hoàng Đức
Ông Phạm Hoàng Đức

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

11  Nguyễn Thị Tân Xuân
Bà  Nguyễn Thị Tân Xuân

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận

12 Phan Như Tấn
Ông Phan Như Tấn

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Thành ủy

13 Lê Hoài  Ngọc
Ông Lê Hoài Ngọc

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

14 Phan Bá  Hội
Ông Phan Bá Hội

Chức vụ: Chánh văn phòng Thành ủy

15 Nguyễn Thị Đào
Bà Nguyễn Thị Đào

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

16 Phan Châu  Tuấn
Ông Phan Châu Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

17 Thái Hùng Nhất
Ông Thái Hùng Nhất

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

18  Lê Thị Kim Vương
Bà  Lê Thị Kim Vương

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

19 Hoàng Trung Thành
Ông Hoàng Trung Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

20 Trịnh Lương  Quý
Ông Trịnh Lương Quý

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND