TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Duy Ân
Ông Nguyễn Duy Ân

Chức vụ: PCT HĐND thành phố

2 Đặng Thị Phú Hoa
Bà Đặng Thị Phú Hoa

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố

3 Nguyễn Huy Thành
Ông Nguyễn Huy Thành

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH Hội đồng nhân dân thành phố

4 Bùi Ngọc Ảnh
Ông Bùi Ngọc Ảnh

Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố

5 Trần Trung Hậu
Ông Trần Trung Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

6 Nguyễn Minh Nam
Ông Nguyễn Minh Nam

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

7 Nguyễn Hồng Lai
Ông Nguyễn Hồng Lai

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

8 Nguyễn Duy Ân
Ông Nguyễn Duy Ân

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy

9 Phạm Hoàng Đức
Ông Phạm Hoàng Đức

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

10  Nguyễn Thị Tân Xuân
Bà  Nguyễn Thị Tân Xuân

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận

11 Phan Như Tấn
Ông Phan Như Tấn

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Thành ủy

12 Lê Hoài  Ngọc
Ông Lê Hoài Ngọc

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

13 Phan Bá  Hội
Ông Phan Bá Hội

Chức vụ: Chánh văn phòng Thành ủy

14 Trương Ngọc  Hải
Ông Trương Ngọc Hải

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

15 Phan Châu  Tuấn
Ông Phan Châu Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

16 Thái Hùng Nhất
Ông Thái Hùng Nhất

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

17  Lê Thị Kim Vương
Bà  Lê Thị Kim Vương

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

18 Hoàng Trung Thành
Ông Hoàng Trung Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

19 Trịnh Lương  Quý
Ông Trịnh Lương Quý

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

20 Nguyễn Văn Thịnh
Ông Nguyễn Văn Thịnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND