Hội đồng nhân dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Duy Ân
Ông Nguyễn Duy Ân

Chức vụ: PCT HĐND thành phố

2 Đặng Thị Phú Hoa
Bà Đặng Thị Phú Hoa

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố

3 Nguyễn Huy Thành
Ông Nguyễn Huy Thành

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH Hội đồng nhân dân thành phố