Ủy ban nhân dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Ngọc Ảnh
Ông Bùi Ngọc Ảnh

Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố

2 Trần Trung Hậu
Ông Trần Trung Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

3 Nguyễn Minh Nam
Ông Nguyễn Minh Nam

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

4 Nguyễn Hồng Lai
Ông Nguyễn Hồng Lai

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố