Khối Đảng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Duy Ân
Ông Nguyễn Duy Ân

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy

2 Phạm Hoàng Đức
Ông Phạm Hoàng Đức

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

3  Nguyễn Thị Tân Xuân
Bà  Nguyễn Thị Tân Xuân

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận

4 Phan Như Tấn
Ông Phan Như Tấn

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Thành ủy

5 Lê Hoài  Ngọc
Ông Lê Hoài Ngọc

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

6 Phan Bá  Hội
Ông Phan Bá Hội

Chức vụ: Chánh văn phòng Thành ủy