ỦY BAN NHÂN DÂN :

 

 
Ông Bùi Ngọc Ảnh
(Chủ tịch UBND Thành phố)
Điện thoại: 0983127515 - 0235.3851746
Email: anhbn@quangnam.gov.vn


Ông Trần Trung Hậu
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0901937789
Email:hautt2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Ông Nguyễn Minh Nam
(Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ)

- Ngày sinh: 01 tháng 11 năm 1977

- Quê quán: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nơi ở hiện nay: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Điện thoại:0911.19.77.77


Ông Nguyễn Hồng Lai
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0935753111
Email:lainh2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phường xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Đào
Bà Nguyễn Thị Đào

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Phan Châu  Tuấn
Ông Phan Châu Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

3 Thái Hùng Nhất
Ông Thái Hùng Nhất

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4  Lê Thị Kim Vương
Bà  Lê Thị Kim Vương

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

5 Hoàng Trung Thành
Ông Hoàng Trung Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Trịnh Lương  Quý
Ông Trịnh Lương Quý

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Văn Thịnh
Ông Nguyễn Văn Thịnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

9 Huỳnh Nhật Vinh
Ông Huỳnh Nhật Vinh

Chức vụ: Trưởng Công an

10 Lương Thị Lâm  An
Bà Lương Thị Lâm An

Chức vụ: Công chức TP-HT

11 Nguyễn Ngọc Đào
Ông Nguyễn Ngọc Đào

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy,

12 Lữ Thị Ánh Nguyệt
Bà Lữ Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

13 Lê Ngọc Phú
Ông Lê Ngọc Phú

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

14 Lê Minh Hải
Ông Lê Minh Hải

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

15 Nguyễn Văn Thưởng
Ông Nguyễn Văn Thưởng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

16  Nguyễn Thành Lệ
Ông  Nguyễn Thành Lệ

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

17 Trần Quốc Huy
Ông Trần Quốc Huy

Chức vụ: Trưởng Công an phường

18 Nguyễn Cao Trí
Ông Nguyễn Cao Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

19 Hoàng Văn Nga
Ông Hoàng Văn Nga

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

20 Lương Thị Gái
Bà Lương Thị Gái

Chức vụ: Công chức VP-TK