Phường Hòa Thuận


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Trường  Sơn
Ông Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Bí thư

2 Trần Minh Tiền
Ông Trần Minh Tiền

Chức vụ: Phó Bí thư

3 Nguyễn Văn  An
Ông Nguyễn Văn An

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

4 Huỳnh Thị Mỹ Yến
Bà Huỳnh Thị Mỹ Yến

Chức vụ: PCT HĐND

5 Dương Văn Tuấn
Ông Dương Văn Tuấn

Chức vụ: Lãnh đạo

6 Trần Kim Hà
Bà Trần Kim Hà

Chức vụ: PCT UBND

7 Bùi Minh Trọng
Ông Bùi Minh Trọng

Chức vụ: CT UBMTTQVN

8 Trần Thị Thùy Hiền
Bà Trần Thị Thùy Hiền

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

9 Nguyễn Minh  Tiến
Ông Nguyễn Minh Tiến

Chức vụ: Trưởng Công an

10 Phạm Hoàng  Phương
Ông Phạm Hoàng Phương

Chức vụ: Phường đội trưởng

11 Trần Thị  Vương
Bà Trần Thị Vương

Chức vụ: Chuyên viên

12 Nguyễn Đình  Diệu
Ông Nguyễn Đình Diệu

Chức vụ: PCT UBND