Phường Phước Hòa


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Mai Hồng Sanh
Ông Mai Hồng Sanh

Chức vụ: Bí thư

2 Trần Đình Sửu
Ông Trần Đình Sửu

Chức vụ: Phó Bí thư - CT. HĐND

3 Đặng Thị Ngọc Hà
Bà Đặng Thị Ngọc Hà

Chức vụ: PCT HĐND

4 Lê Đình Thành
Ông Lê Đình Thành

Chức vụ: Chủ tịch UBND

5 Phạm Hồng Tài
Ông Phạm Hồng Tài

Chức vụ: PCT UBND

6
Ông 

Chức vụ: PCT UBND

7 Đặng Thị Ngọc Hà
Bà Đặng Thị Ngọc Hà

Chức vụ: CT UBMTTQVN

8 Huỳnh Thị Như  Ngọc
Bà Huỳnh Thị Như Ngọc

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

9 Nguyễn Chí   Hùng
Ông Nguyễn Chí Hùng

Chức vụ: Trưởng Công an

10 Nguyễn   Công
Ông Nguyễn Công

Chức vụ: Phường đội trưởng

11 Phạm Đào  Nhân
Ông Phạm Đào Nhân

Chức vụ: CC VP-TK