Phường Tân Thạnh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đỗ Văn Minh
Ông Đỗ Văn Minh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- Chủ Tịch UBND

2 Mai Tấn Khoa
Ông Mai Tấn Khoa

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Huỳnh Văn Hải
Ông Huỳnh Văn Hải

Chức vụ:  PBT Đảng uỷ -CT. HĐND

4  Nguyễn Hồng Lĩnh
Ông  Nguyễn Hồng Lĩnh

Chức vụ: CT. UBMTTQ

5 Phan Văn Ngọc
Ông Phan Văn Ngọc

Chức vụ: PCT. UBND,

6 Huỳnh Tấn Lịch
Ông Huỳnh Tấn Lịch

Chức vụ: PCT. UBND,

7 Mai Tấn Cường
Ông Mai Tấn Cường

Chức vụ: PCT. HĐND

8 Trần Thị Hồng Thảo
Bà Trần Thị Hồng Thảo

Chức vụ: PCT. UBMTTQ-PCT HỘI PN

9 Nguyễn Hồng  Lĩnh
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

Chức vụ: Phường đội trưởng

10 Mai Tấn  Cường
Ông Mai Tấn Cường

Chức vụ: Văn phòng