Xã Tam Thanh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Lâm
Ông Nguyễn Thanh Lâm

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Trần Văn Bé
Ông Trần Văn Bé

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

3 Nguyễn Thanh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Võ Quang Hân
Ông Võ Quang Hân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

5 Nguyễn Hồng Lực
Ông Nguyễn Hồng Lực

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

6 Nguyễn Văn Lữ
Ông Nguyễn Văn Lữ

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

7 Lê Ngọc Ty
Ông Lê Ngọc Ty

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Phạm Thị Thanh  Thuỷ
Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

9 Nguyễn Đắc Nhật
Ông Nguyễn Đắc Nhật

Chức vụ: Trưởng Công an

10 Nguyễn Văn  Minh
Ông Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

11 Lê Phú  Nhuận
Ông Lê Phú Nhuận

Chức vụ: Công chức VP-TK