Xã Tam Thăng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quốc Sử
Ông Nguyễn Quốc Sử

Chức vụ: Chủ tịch UBND

2 Nguyễn Tấn  Hưng
Ông Nguyễn Tấn Hưng

Chức vụ: Phó Bí thư

3 Châu Thanh  Phong
Ông Châu Thanh Phong

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

4 Trần Quốc  Thắng
Ông Trần Quốc Thắng

Chức vụ: PCT UBND

5 Lê Quang  Đáng
Ông Lê Quang Đáng

Chức vụ: PCT UBND

6 Nguyễn Thị  Thạnh
Bà Nguyễn Thị Thạnh

Chức vụ: CT UBMTTQVN

7 Ngô Minh  Huy
Ông Ngô Minh Huy

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

8 Phan Văn  Năm
Ông Phan Văn Năm

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

9 Nguyễn Đình  Minh
Ông Nguyễn Đình Minh

Chức vụ: Trưởng Công an

10 Phan Khắc  Sửu
Ông Phan Khắc Sửu

Chức vụ: Xã đội trưởng

11 Trình Công Quốc
Ông Trình Công Quốc

Chức vụ: Chuyên viên