Phòng Nội vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Tấn Vĩnh
Ông Lê Tấn Vĩnh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê Thị Hiếu
Bà Lê Thị Hiếu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Văn Nhâm
Ông Nguyễn Văn Nhâm

Chức vụ: Phó trưởng phòng Nội vụ

4
Ông 

Chức vụ: Văn phòng - Tổng hợp