Phòng Giáo dục - Đào tạo


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Lộc
Ông Nguyễn Văn Lộc

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

2 Nguyễn Thị Tâm Hiền
Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thanh  Minh
Ông Nguyễn Thanh Minh

Chức vụ: Thống kê - Kế hoạch