Phòng Văn hóa thông tin


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Kiệt
Ông Nguyễn Hữu Kiệt

Chức vụ: Phó trưởng phòng

2 Nguyễn Hữu Đắc
Ông Nguyễn Hữu Đắc

Chức vụ: Trưởng phòng

3 Đặng Tuyết Lan
Bà Đặng Tuyết Lan

Chức vụ: Phó trưởng phòng