Phòng Kinh tế


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Đình Nho
Ông Lê Đình Nho

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố

2 Phan Thị Cẩm Bình
Bà Phan Thị Cẩm Bình

Chức vụ: Phó Phòng Kinh tế thành phồ

3 Nguyễn Ba
Ông Nguyễn Ba

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thành phố

4
Ông 

Chức vụ: Tổng hợp

5
Ông 

Chức vụ: Phòng chống lụt bão/ Fax