Phòng Tài chính - Kế hoạch


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quang Tuấn
Ông Nguyễn Quang Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Thị Bích Đào
Bà Trần Thị Bích Đào

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Tuyết Xuân
Bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

4
Ông 

Chức vụ: Tổng hợp

5
Ông 

Chức vụ: Văn thư