Trung tâm Phát triển quỹ đất


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc Trai
Ông Nguyễn Ngọc Trai

Chức vụ: Giám đốc

2 Lê Quang Đáng
Ông Lê Quang Đáng

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Nguyễn Văn Chiến
Ông Nguyễn Văn Chiến

Chức vụ: Phó Giám đốc