BQL dự án Đầu tư và XD


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quang Tuấn
Ông Nguyễn Quang Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

2 Lê Quang Đáng
Ông Lê Quang Đáng

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Phạm Duy Tích
Ông Phạm Duy Tích

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Nguyễn Thanh Việt
Ông Nguyễn Thanh Việt

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Nguyễn Ngọc  Thế
Ông Nguyễn Ngọc Thế

Chức vụ: Phó trưởng phòng

6
Ông 

Chức vụ: Phòng kỹ thuật

7
Ông 

Chức vụ: Văn phòng