Mặt trận - Đoàn thể


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Kim Yển
Bà Nguyễn Thị Kim Yển

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

2 Võ Thanh Cung
Ông Võ Thanh Cung

Chức vụ: Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ

3 Đặng Vinh Hùng
Ông Đặng Vinh Hùng

Chức vụ: PCT Hội Nông dân

4 Nguyễn Thị Thao
Bà Nguyễn Thị Thao

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

5 Dương Văn Chí
Ông Dương Văn Chí

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

6 Nguyễn Văn Lương
Ông Nguyễn Văn Lương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN

7 Nguyễn Thị Vũ  Hòa
Bà Nguyễn Thị Vũ Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

8 Nguyễn Thị Hồng  Phượng
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

Chức vụ: UVTT

9
Ông 

Chức vụ: Văn phòng

10 Nguyễn Thị Thao
Bà Nguyễn Thị Thao

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

11 Văn phòng
Ông Văn phòng