Phòng - ban chuyên môn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Tấn Vĩnh
Ông Lê Tấn Vĩnh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê Thị Hiếu
Bà Lê Thị Hiếu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Văn Nhâm
Ông Nguyễn Văn Nhâm

Chức vụ: Phó trưởng phòng Nội vụ

4
Ông 

Chức vụ: Văn phòng - Tổng hợp

5 Nguyễn Văn Lộc
Ông Nguyễn Văn Lộc

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

6 Nguyễn Thị Tâm Hiền
Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

7 Nguyễn Thanh  Minh
Ông Nguyễn Thanh Minh

Chức vụ: Thống kê - Kế hoạch

8 Nguyễn Đức Chính
Ông Nguyễn Đức Chính

Chức vụ: Đội trưởng

9
Ông 

Chức vụ: Văn phòng

10 Nguyễn Hữu Kiệt
Ông Nguyễn Hữu Kiệt

Chức vụ: Phó trưởng phòng

11 Nguyễn Hữu Đắc
Ông Nguyễn Hữu Đắc

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Đặng Tuyết Lan
Bà Đặng Tuyết Lan

Chức vụ: Phó trưởng phòng

13 Lê Đình Nho
Ông Lê Đình Nho

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố

14 Phan Thị Cẩm Bình
Bà Phan Thị Cẩm Bình

Chức vụ: Phó Phòng Kinh tế thành phồ

15 Nguyễn Ba
Ông Nguyễn Ba

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thành phố

16
Ông 

Chức vụ: Tổng hợp

17
Ông 

Chức vụ: Phòng chống lụt bão/ Fax

18 Nguyễn Quang Tuấn
Ông Nguyễn Quang Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

19 Trần Thị Bích Đào
Bà Trần Thị Bích Đào

Chức vụ: Phó trưởng phòng

20 Nguyễn Thị Tuyết Xuân
Bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân

Chức vụ: Phó trưởng phòng