Đơn vị sự nghiệp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Trinh
Bà Nguyễn Thị Trinh

Chức vụ: Trưởng ban

2 Nguyễn Văn Duyên
Ông Nguyễn Văn Duyên

Chức vụ: Phó trưởng ban

3 Vũ Thị Thanh Nga
Bà Vũ Thị Thanh Nga

Chức vụ: Phó trưởng ban

4 Mai Văn  Lựu
Ông Mai Văn Lựu

Chức vụ: Văn phòng

5
Ông 

Chức vụ: Đội bảo vệ Chợ Tam Kỳ

6 Nguyễn Ngọc Trai
Ông Nguyễn Ngọc Trai

Chức vụ: Giám đốc

7 Lê Quang Đáng
Ông Lê Quang Đáng

Chức vụ: Phó Giám đốc

8 Nguyễn Văn Chiến
Ông Nguyễn Văn Chiến

Chức vụ: Phó Giám đốc

9 Nguyễn Quang Tuấn
Ông Nguyễn Quang Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

10 Lê Quang Đáng
Ông Lê Quang Đáng

Chức vụ: Phó Giám đốc

11 Phạm Duy Tích
Ông Phạm Duy Tích

Chức vụ: Phó Giám đốc

12 Nguyễn Thanh Việt
Ông Nguyễn Thanh Việt

Chức vụ: Phó Giám đốc

13 Nguyễn Ngọc  Thế
Ông Nguyễn Ngọc Thế

Chức vụ: Phó trưởng phòng

14
Ông 

Chức vụ: Phòng kỹ thuật

15
Ông 

Chức vụ: Văn phòng

16 Nguyễn Đình Toản
Ông Nguyễn Đình Toản

Chức vụ: Giám đốc

17 Bùi Quốc Hào
Ông Bùi Quốc Hào

Chức vụ: Phó giám dốc

18 Chu Quang Ngân
Ông Chu Quang Ngân

Chức vụ: Giám đốc

19 Võ Thanh Long
Ông Võ Thanh Long

Chức vụ: Phó Giám đốc

20
Bà 

Chức vụ: Kế toán