Cơ quan quân sự thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu  Rô
Ông Nguyễn Hữu Rô

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

2 Trần Anh  Tuấn
Ông Trần Anh Tuấn

Chức vụ: Phó CHT - TMT

3 Nguyễn Tiến  Dũng
Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Phó CHT – ĐV

4 Vương Chí  Dũng
Ông Vương Chí Dũng

Chức vụ: Chính trị viên

5 Phạm Anh  Tuấn
Ông Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Chính trị viên

6
Ông 

Chức vụ: Trực ban tác chiến