Chi cục thuế


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Thanh  Thuỷ
Bà Trần Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Chi cục trưởng

2 Mai Xuân  Thọ
Ông Mai Xuân Thọ

Chức vụ: Chi cục phó

3 Nguyễn Quang  Thương
Ông Nguyễn Quang Thương

Chức vụ: Chi cục phó

4 Phan Thị Bích   Ngọc
Bà Phan Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chi cục phó

5
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 1

6
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 2

7
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 3

8
Ông 

Chức vụ: Đội Thuế liên phường số 1

9
Ông 

Chức vụ: Đội Thuế liên phường số 2

10
Ông 

Chức vụ: Đội Thuế liên phường số 3

11
Ông 

Chức vụ: Đội kê khai toán thuế - Tin học

12
Ông 

Chức vụ: Đội trước bạ

13
Ông 

Chức vụ: Đội tuyên truyền hỗ trợ - Nghiệp vụ dự toán

14
Ông 

Chức vụ: Đội hành chính