Kho bạc nhà nước


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Hữu  Cần
Ông Phạm Hữu Cần

Chức vụ: Phó Giám đốc

2 Ung Thị  Kim
Bà Ung Thị Kim

Chức vụ: Phó Giám đốc

3
Ông 

Chức vụ: Tổng hợp

4
Ông 

Chức vụ: Bảo vệ