TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021). 07/11/2021 13/11/2021 Xem chi tiết
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021). 14/11/2021 20/11/2021 Xem chi tiết
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021). 22/11/2021 28/11/2021 Xem chi tiết
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021). 01/11/2021 07/11/2021 Xem chi tiết
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021). 25/10/2021 31/10/2021 Xem chi tiết
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021 18/10/2021 24/10/2021 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 đến 17/04/2021 12/04/2021 17/04/2021 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 đến 10/04/2021 04/04/2021 10/04/2021 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 - 10/04/2021 05/04/2021 10/04/2021 Xem chi tiết