Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)

 1. Lĩnh vực:
  • Địa chất và khoáng sản
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải lập hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
  • - Bước 2. Tiếp nhận, xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: + Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá. + Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá. + Đối với hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản không được xét chọn, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện phải thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không được xét chọn. + Đối với hồ sơ được xét chọn, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tiến hành phiên đấu giá; thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao đổi về các thông tin liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá.
  • - Bước 3. Nộp tiền đặt trước: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp tiền đặt trước trước khi tham gia phiên đấu giá. Tiền đặt trước có thể nộp bằng tiền mặt hoặc bằng bảo lãnh dự đấu giá theo phương thức như sau: + Trường hợp nộp bằng tiền mặt, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; + Trường hợp nộp bằng bảo lãnh dự đấu giá, tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia đấu giá phải nộp bảo lãnh dự đấu giá cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
  • - Bước 4. Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: + Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; + Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá tiến hành điều hành phiên đấu giá theo quy định.
  • - Bước 5. Trình, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Sau khi kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện phải trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
  • - Bước 6. Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thông báo công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá và trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân nhân cấp huyện.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  105 Ngày
  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá. - Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá và báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá của tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp (trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá chuyên nghiệp) để thực hiện đấu giá theo quy định. - Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. - Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo trong hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước khi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày. - Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện phải trình Ủy ban nhân dân cấp huyện hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá. - Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá. - Thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng đấu giá là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.
  Nộp qua bưu chính công ích
  ... Khác
  Không thực hiện qua đường bưu chính
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu của giấy tờ sau:
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính.
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Quảng Nam
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
  • Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
 10. Cơ quan phối hợp:
  • Sở Tư pháp
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Sở Tài chính
  • Sở Công thương
  • Sở Xây dựng
  • Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Quảng Nam
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  158/2016/NĐ-CP
  Nghị định 158/2016/NĐ-CP
  2016-11-29
  16/2014/TT-BTNMT
  Thông tư 16/2014/TT-BTNMT
  2014-06-01
  1840/QĐ-UBND
  Quyết định 1840/QĐ-UBND
  2016-05-27
  22/2012/NĐ-CP
  Nghị định 22/2012/NĐ-CP
  2012-03-26
  54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
  Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
  2014-09-09
  60/2010/QH12
  Luật 60/2010/QH12
  2010-11-17
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • - Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đủ các yêu cầu sau: + Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập theo quy định; + Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản; + Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá. - Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá: + Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được Sở Tài nguyên và Môi trường xét chọn; + Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định; + Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi tiến hành phiên đấu giá. + Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó. - Đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Điều 9 Nghị định 22/2012/NĐ-CP, cụ thể: + Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên. + Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin