Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
181

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Bồi thường nhà nước
182

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
183

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
184

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
185

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
186

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
187

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
188

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
189

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
190

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
191

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
192

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Xem chi tiết >>
Người có công
193

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
194

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
195

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
196

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
197

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
198

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
199

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
200

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Xem chi tiết >>
Đất đai