Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
281

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
282

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
283

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
284

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
285

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
286

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết >>
Đất đai
287

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
288

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết >>
Chứng thực
289

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
290

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
291

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
292

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
293

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
294

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
295

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
296

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
297

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
298

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
299

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
300

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết >>
Đất đai