Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
321

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
322

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
323

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
324

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
325

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
326

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
327

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước