UBND tỉnh họp Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các CCN trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh họp Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các CCN trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 17/8/2021, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Trí Thanh - CT. UBND tỉnh - chủ trì, đồng chí Hồ Quang Bửu - PCT.UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo Sở Công thương đã báo cáo các nội dung có liên quan đến Cơ chế hỗ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên tham gia dự họp.

17.8 - Copy


Đồng chí Lê Trí Thanh - CT.UBND tỉnh chủ trì kết luận 06 nội dung sau: (1) Về phạm vi chỉ giải quyết hỗ trợ cho đầu tư mới phía Tây đường cao tốc; ở phía Đông đường cao tốc đề nghị rà soát lại, đối với các Cụm Công nghiệp chưa đầu tư nên loại bỏ hẳn, nếu các CCN cần thiết duy trì thì phải điều chỉnh lại phạm vi, ngành nghề theo hướng giảm thiểu môi trường (nước, mùi). Mời, lựa chọn doanh nghiệp đầu tư vào đối với CCN phía Đông đường cao tốc đang đầu tư dở dang, nếu diện tích còn lại có nhà đầu tư quan tâm, Nhà nước dừng đầu tư, bàn giao cho doanh nghiệp đầu tư quản lý. Trừ trường hợp các CCN nhà đầu tư không quan tâm thì nhà nước tiếp tục kinh phí để hưởng theo cơ chế của tỉnh. (2) Đối với các loại hình về CCN phía Đông đường cao tốc đầu tư phục vụ cho di dời cơ sở CCN vào đó. Đối với các CCN làng nghề chưa được đầu tư hỗ trợ đưa vào Cụm Công nghiệp mới. (3) Đối với khu vực phía Tây đường cao tốc, ưu tiên bố trí cho các CCN, mỗi địa phương không quá 03 CCN, bố trí theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành khoảng 50% mới cho đầu tư CCN tiếp theo. (4) Đối với các CCN vừa và nhỏ tại địa phương: Cơ chế hỗ trợ nhà nước bỏ một phần kinh phí để đầu tư hỗ trợ giải phóng mặt bằng. (5) Đối với các CCN nhà nước đầu tư dở dang, giao cho doanh nghiệp đầu tư tiếp và quản lý, ưu tiên cho doanh nghiệp HTX. (6) Kinh phí đã thực hiện cơ chế này quy định mỗi năm không quá 50 tỷ đồng.

Tin liên quan