Tỉnh Quảng Nam chuyển đổi số 15 xã trong năm 2021

Trong năm 2021, tỉnh sẽ thí điểm chuyển đổi số tại 15 xã thuộc 11 huyện. Các xã này nằm trong danh sách 46 xã của Quảng Nam sẽ được xây dựng thành xã thông minh trong giai đoạn từ nay đến năm 2023.

Bưu điện Quảng Nam giới thiệu chức năng “Hệ sinh thái hành chính công”.

Theo lộ trình, dự kiến trong năm 2021 tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai thực hiện chuyển đổi số tại 15 xã, năm 2022 là 22 xã và số xã chuyển đổi số năm 2023 là 9. Các xã giai đoạn 2022 - 2023 sẽ thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và tham khảo mô hình của các xã triển khai năm 2021.

Nội dung chuyển đổi số cấp xã tại Quảng Nam tập trung vào 5 nhóm hoạt động chính gồm: xây dựng hạ tầng số, giao tiếp với người dân, thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu địa phương và các dịch vụ thông minh. Với mỗi nhóm này, tỉnh đều nêu rõ các việc cần triển khai và mục tiêu cần đạt. Riêng về dịch vụ thông minh, Quảng Nam xác định các xã sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực là du lịch, giáo dục, nông nghiệp và y tế.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TT&TT bám sát hướng dẫn mô hình thí điểm xây dựng xã thông minh của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT và chủ trì làm việc với doanh nghiệp viễn thông đảm bảo các trụ sở công, địa điểm công cộng tại các xã có Wi-Fi đủ mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông, Bưu điện tỉnh song hành cùng UBND các xã xây dựng xã thông minh.

Tin liên quan