Thông báo quy định về hoá đơn đối với các DN siêu nhỏ

<strong>Chi cục Thuế thành phố vừa có thông báo số 4754/TB-CCT ngày 08/8/2011 quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ. Nội dung cụ thể: <a href="/Portals/0/VanBanPhapLuat/Thong%20bao%20ve%20tao%20hoa%20don.doc">thongbao4754</a></strong>

 

Tin liên quan