Thông báo về việc triển khai thực hiện nội dung chính sách thuế.

<div style="text-align: justify;"><strong>Năm 2011 chính sách thuế thu nhập cá nhân có một số nội dung sửa đổi, bổ sung. Để các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật về thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ có thông báo số 5337 /TB- CCT ngày 31/8/2011 gửi các tổ chức, doanh nghiệp. Nội dung <a href="/Portals/0/VanBanPhapLuat/Thong%20bao%20co%20quan%20chi%20tra%20NQ%2008%20phat%20hanh.doc">thongbao</a>.</strong><br /> </div>

 

Tin liên quan