Triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

<div style="text-align: justify;"><strong>Ngày 13 tháng 10 năm 2011, Chi cục Thuế thành phố có thông báo số 5969/TB-CCT về việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng </strong><strong>đất phi nông nghiệp. Nội dung cụ thể: <a href="/Portals/0/TinTuc/Tuyen%20truyen%20Luat%20Thue%20SD%20dat%20Phi%20NN%20%202011.doc">thongbao</a>.</strong><br /> <br /> </div>

 

Tin liên quan