Danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có công văn số 31/CCT-TTHT ngày 25/1/2014 về việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế. Tải </strong><a href="/Portals/0/Vanbanthue/img-125105503.pdf"><strong>danhsach</strong></a><br /> <br /> </div>Tin liên quan