Danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế

<strong>Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có công văn số 101/CCT-TTHT ngày 14/3/2014 về việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế. Tải <a href="/Portals/0/Vanbanthue/101-CCT cong khai tren phuong tien thong tin dai chung.pdf">danhsach</a><br /> <br /> </strong>

Tin liên quan