MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 04/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

<div style="text-align: justify;"><strong>Ngày 17/01/2014, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2014. Theo đó đã thay đổi, bổ sung một số nội dung cơ bản như sau:</strong></div>


Quy định đối với tổ chức kinh doanh có nhu cầu tự in hóa đơn để sử dụng ngoài các điều kiện đã áp dụng như: Đã được cấp mã số thuế; Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do BộTài chính quy định trong 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in; Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hóa đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh; còn bổ sung thêm nội dung: Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được sự chấp thuận cơ quan thuế. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.

Trường hợp các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn tự in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời hạn 12 tháng. Thời điểm không được sử dụng hóa đơn tự in được tính từ ngày Quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành (đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến trốn thuế,gian lận thuế) hoặc kể từ thời điểm cơ quan thuế yêu cầu (đối với doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế).

Nghị định 04/2014/NĐ-CP Quy định rõ cá nhân kinh doanh không được tự in, đặt in hóa đơn mà phải mua hóa đơn do Cơ quan thuế phát hành.

Đối với Tổ chức có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có mã số thuế được đặt in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bổ sung thêm nội dung trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức có hoạt động kinh doanh, doanh phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in. Trong thời hạn 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời hạn 12 tháng. Thời điểm không được sử dụng hóa đơn tự in được tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành (đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế) hoặc kểtừ thời điểm cơ quan thuế yêu cầu (đối với doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế).

                                                                                            CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ 


Tin liên quan