Thông báo thay đổi ngân hàng phối hợp thu ngân sách

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có Thông báo về việc thay đổi ngân hàng phối hợp thu ngân sách. Theo đó, kể từ ngày 01/8/2014 việc nộp tiền thuế vào NSNN được thực hiện tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank Quảng Nam thay vì nộp vào Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam như trước đây. Nội dung cụ thể <a href="http://tamky.gov.vn/Portals/0/Vanbanthue/3332-TB%20%20Thay%20doi%20ngan%20hang%20thu%20ngan%20sach.pdf">thongbao3332</a><br /> </strong></div>

Tin liên quan