Quảng Nam: Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019.

Công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm căn cứ nội dung Công văn số 6562/UBND-KTTH ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh để chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát tình hình biến động giá đất tại địa phương, xây dựng điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành trong quý 2/2018; trong đó lưu ý giảm sự chênh lệch giá đất (đất ở, đất nông nghiệp) giáp ranh giữa các địa phương.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019


Riêng UBND thành phố Tam Kỳ và UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các phòng, Ban chuyên môn khẩn trương khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có), gửi Sở Tài chính chậm nhất cuối quý 1/2018 để Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Ngoài ra, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019; sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn theo nội dung tại khoản 1 nêu trên; lập đầy đủ các hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định, tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo sát với giá phổ biến trên thị trường, tránh gây thất thu ngân sách Nhà nước.


Tin liên quan