Mức hưởng BHYT sẽ theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Bố của ông Nguyễn Ngọc Vũ (tỉnh Quảng Ngãi) là thương binh ¼, tỷ lệ thương tật 81%, là cán bộ hưu trí có 2 thẻ BHYT mã thẻ CC1 và HT3. Ông Vũ hỏi, BHXH huyện chuyển mã BHYT của bố ông thành HT1 có đúng không? Bố của ông có được hưởng mã CC1 không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:


Căn cứ quy định của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Trong đó, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định này có quy định: Ký hiệu mã đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.


Ký hiệu mức hưởng BHYT: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.


Theo nội dung câu hỏi, trường hợp bố của ông hiện có 2 thẻ BHYT, 1 thẻ BHYT cấp theo đối tượng người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và 1 thẻ BHYT cấp theo đối tượng người có công với cách mạng. Vì vậy, bố của ông được cơ quan BHXH cấp đổi thẻ BHYT theo mã đối tượng người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (ký hiệu HT) và giảm giá trị sử dụng của thẻ BHYT còn lại. Đồng thời, được giữ nguyên mã mức hưởng cao nhất (ký hiệu 1) theo quyền lợi của đối tượng người có công với cách mạng là phù hợp với quy định pháp luật về BHYT và văn bản hướng dẫn hiện hành của BHXH Việt Nam.

Tin liên quan