Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tuyển dụng 238 công chức, 1.274 viên chức

Sáng ngày 8/7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác của ngành 6 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Trần Thị Kim Hoa- Giám đốc Sở Nội vụ; Trần Ngọc Hòa, Lưu Tấn Lại – Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì hội nghị, cùng đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan và 18 huyện, thị xã, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, triển khai chương trình công tác của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Sở và ngành Nội vụ đã bám sát vào chương trình công tác, phương hướng, giải pháp đề ra từ đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đến nay đảm bảo hoàn thành. Toàn tỉnh đã tuyển dụng 238 công chức, 1.274 viên chức. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tiếp tục rà soát, rà tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, xây dựng phương án tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức năm 2021.

Nổi bật là, trong bối cảnh đại dịch Covid diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngành Nội vụ đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94%, đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 10 huyện, gồm: Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Phước Sơn, Tây Giang, Duy Xuyên, Quế Sơn và Hiệp Đức đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu; 08 huyện, thị xã, thành phố còn lại đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%. Có 1.481/1.532 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri trong danh sách đi bầu.

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ được tập trung thực hiện. Đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật; hiện đang hoàn chỉnh 03 dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức hành chính theo Nghị định số 107/2021/NĐCP, Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ được các Sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện.

Bước đầu triển khai Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã có 06 Sở, ngành được phê duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng CBCCVC ngày càng đi vào nền nếp; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong công tác cán bộ. Chức năng QLNN về hội, công tác thanh niên; thi đua, khen thưởng văn thư, lưu trữ được tăng cường.

Năm 2021, cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để đẩy mạnh hoạt động CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 12 đánh giá tình hình cải cách hành chính 5 tháng đầu năm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 7 tháng cuối năm.


Tin liên quan