Tam Kỳ kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác thẩm định, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện chương trình công tác cải cách hành chính và kế hoạch công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Để kịp thời kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính, thẩm định, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại kiểm soát thủ tục hành chính, UBND thành phố Tam Kỳ đã thành lập Đoàn kiểm tra và đã tiến hành kiểm tra tại 03 địa phương: Tam Thanh, Tam Thăng và An Phú.


Qua kiểm tra, các địa phương đã triển khai thực hiện khá tốt các nội dung, đã ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch thẩm định, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác báo cáo, bên cạnh đó niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trên trang web của địa phương; tiếp nhận giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện đúng quy định, đều có giấy biên nhận, hầu hết các hồ sơ giải quyết đúng hẹn. Phối hợp thực hiện tốt các quy trình liên thông trong lĩnh vực đất đai, lao động thương binh xã hội, tư pháp, công an, bảo hiểm xã hội...Các địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật qua đó đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác này.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác trên ở các địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số trường hợp giải quyết hồ sơ còn trễ hẹn; cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu công việc; chế độ, chính sách cho CBCC công tác tại bộ phận một cửa và các quy trình liên thông chưa kịp thời.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại các địa phương còn lại. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo đề xuất lãnh đạo UBND thành phố thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, thẩm định, góp ý, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phấn đấu để thành phố Tam Kỳ dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác này

Tin liên quan