Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

UBMTTQVN phường Tân Thạnh vừa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Đoàn Thị Tạo ở khối phố Mỹ Thạch Bắc.