Thông qua 12 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

Chiều ngày 8.11, HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp đột xuất nhằm thảo luận đi đến thống nhất, thông qua các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh kỳ họp

Quang cảnh kỳ họp

Các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được đưa ra xem xét tại kỳ họp lần này gồm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 4 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Nhóm 2 gồm 13 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Các nhiệm vụ quy hoạch và đồ án này đã được UBND thành phố tổ chức lập các thủ tục liên quan, cơ bản đảm bảo quy định, đã tiếp thu hoàn chỉnh sau khi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng dân cư liên quan. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố cũng đã thẩm tra từng đồ án quy hoạch và nhiệm vụ quy hoạch.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã kiến nghị quan tâm về tính đồng bộ, khớp nối hạ tầng và hệ thống thoát nước đô thị khi lập các đồ án quy hoạch phân khu và đồ án quy hoạch chi tiết; chú trọng công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch có năng lực, kinh nghiệm, uy tín; việc lập quy hoạch cần thống nhất khớp nối đồng bộ các quy hoạch kể cả các quy hoạch đang triển khai và đã được phê duyệt…

Các nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng được thông qua là thật sự cần thiết và phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị Tam Kỳ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch chung của TP. Tam Kỳ đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 để làm cơ sở quản lý, phát triển không gian theo quy hoạch chung, kế hoạch sử đụng đất, tạo điều kiện để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó định hướng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án trên địa bàn. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu và thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND, kỳ họp đã quyết nghị thông qua 12 danh mục gồm 4 đồ án và nhiệm vụ quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) và 8 đồ án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (1/500). 5 đồ án và nhiệm vụ quy hoạch còn lại đã được báo cáo cụ thể với HĐND thành phố tại kỳ họp lần này. Ngay sau khi HĐND thành phố thông qua các đồ án và nhiệm vụ quy hoạch, UBND thành phố sẽ căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Tin liên quan