Tam Kỳ: 10 sự kiện tạo dấu ấn quan trọng về chuyển đổi số năm 2021

Năm 2021, TP.Tam Kỳ đã tích cực triển khai nhiều công việc quan trọng nằm thức đẩy công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

 

TAM KY GREEN CITY-01

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ

Ngày 02/11/2021, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Quyết định số 7039/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ.

Trên cơ sở Quyết định số 7039/QĐ-UBND ngày 02/11/2021, ngày 04/11/2021, UBND thành phố ban hành  Quyết định số 7062/QĐ-UBND  ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ và Quyết định số 7062/QĐ-UBND về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ.

Tại phiên làm việc đầu tiên, ngày 24/11/2021, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố đã thảo luận thông qua Đề án Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số thành phố.

Theo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo họp thường kỳ 03 tháng một lần; họp đột xuất khi cần thiết để Tham mưu UBND thành phố về chủ trương thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và toàn xã hội.

HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của  về thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị  thông minh thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tại kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân khóa XII, HĐND thành phố thống nhất thông qua Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do UBND thành phố trình tại kỳ họp với mục tiêu tổng quát như sau:

- Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Tam Kỳ là địa phương trong tốp đầu của tỉnh cơ bản thực hiện thành công về chuyển đổi số gắn với mô hình đô thị thông minh; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từ thành phố đến xã, phường; đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. 

- Đến năm 2030, triển khai thành công chương trình chuyển đổi số một cách đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn thành phố, gắn với nền tảng mô hình đô thị thông minh; hiện đại hóa và nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; cải thiện mối liên kết giữa chính quyền - người dân - tổ chức; tạo lập nền tảng xây dựng, phát triển các chuỗi giá trị dịch vụ, thương mại, sản phẩm chất lượng cao, có tính kết nối và mang lại những lợi ích cốt lõi về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, làm nền tảng góp phần hình thành đô thị loại I của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Triển khai thực hiện dự án Xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND, ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt Văn kiện dự án “Xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam”,  Công văn số 7730/UBND-KTTH ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Thống nhất ủy quyền cho UBND thành phố Tam Kỳ thành lập Ban Quản lý “Dự án xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam – thành phố Tam Kỳ”,  ngày 10/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Quyết định số 7187/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ).

Trên cơ sở Quyết định số 7187/QĐ-UBND ngày 10/11/2021, ngày 06/12/2021, UBND thành phố ban hành  Quyết định số 8180/QĐ-UBND  ban hành Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ) giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ) theo đúng mục tiêu, chất lượng đã nêu trong văn kiện dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Đến nay, Ban quản lý dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ) đã phối hợp với các đơn vị tư vấn khảo sát lắp đặt Trung tâm điều hành thông minh, khảo sát lắp đặt hệ thống Camera giám sát, khảo sát lắp đặt hệ thống cảnh báo ngập lụt và các dịch vụ thí điểm của dự án.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số thành phố Tam Kỳ 

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số thành phố. Đến nay, hạ tầng mạng viễn thông được phủ rộng khắp, sẵn sàng đáp ứng cho quá trình chuyển đổi số của thành phố.

Việc đầu tư, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị CNTT cũng được quan tâm, 100% CBCCVC được trang bị máy vi tính và các thiết bị phụ trợ đảm bảo điều kiện làm việc trên môi trường mạng. 

Trong chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng, là tài sản, tài nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số, ngoài việc triển khai sử dụng có hiệu quả các CSDL chuyên ngành dùng chung của tỉnh thì một số ngành của thành phố cũng đã hoàn thành xây dựng các CSDL chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Thực hiện ký số Văn bản đi, tiếp nhận, xử lý văn bản đi đến theo đúng quy trình của phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-office).

100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đến xã, phường đã được cấp tài khoản thư điện tử công vụ để thực hiện trao đổi công tác.

Phòng họp không giấy: Tại các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường trên địa bàn thành phố, tài liệu họp được gửi qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tại Kỳ họp lần thứ 3, lần đầu tiên HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII tổ chức kỳ họp không giấy tờ. Việc tổ chức các cuộc họp trước đây công đoạn photo tài liệu cần thực hiện thủ công mất thời gian, tốn giấy. Tài liệu cồng kềnh, phải mang đi mang về trong từng cuộc họp để nghiên cứu rất bất tiện. Tuy nhiên, khi triển khai mô hình phòng họp không giấy tờ các văn kiện tài liệu, chương trình, danh sách đại biểu, các tài liệu liên quan... đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố nên đã tiết kiệm chi phí in ấn, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp và họp, giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác. 

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin thành phố cơ bản đảm bảo với 03 thạc sỹ, 13 kỹ sư, 07cử nhân. UBND thành phố thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT cho các bộ lãnh đạo, công chức, viên chức toàn thành phố.    

Triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được UBND thành phố được đầu tư đồng bộ, hiện đại, bao gồm 01 thiết bị quản lý đa điểm cho phép kết nối với nhiều điểm cầu; các thiết bị đầu cuối và các thiết bị phụ trợ được đầu tư, kết nối đến 13 xã, phường và Thành ủy, Ủy ban mặt trận thành phố. Ngoài ra, Ngành giáo dục cũng đã triển khai thực hiện Hội nghị trực tuyến kết nối đến các trường học trên địa bàn thành phố.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thực sự là kênh kết nối hiệu quả, thiết thực đối với xây dựng chính quyền điện tử các cấp, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh, thiên tai như hiện nay. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giúp giảm được thời gian và chi phí đi lại; mở rộng thành phần tham dự cuộc họp giúp công việc được triển khai nhanh chóng, đồng bộ cho tất cả các xã phường chỉ trong một cuộc họp. Đây cũng là điểm đột phá mà thành phố Tam Kỳ đang tập trung thực hiện nhằm hướng đến một nền hành chính công hiện đại hơn, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng, thành phần họp hạn chế. Hội nghị truyền hình trực tuyến là giải pháp hỗ trợ nhiều người ở những vị trí địa lý khác nhau có thể cùng tham gia một cuộc họp từ xa. Thông qua việc kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm của thành phố đến 13 điểm cầu các xã, phường cũng như bất kỳ cá nhân, tổ chức trên khắp thế giới. Ở đó, tất cả mọi người có thể nghe, nói, nhìn thấy nhau, chân thực như ở trong cùng một phòng họp.

Trước kia, mỗi lần có nhiệm vụ cần thảo luận, điều hành thì UBND thành phố mời các cá nhân, tổ chức đến phòng họp của UBND thành phố họp. Do sức chứa của phòng họp bị giới hạn nên thành phần mời không được rộng rãi nên công việc phải được phổ biến tuần tự theo từng cấp. UBND thành phố mời đại diện lãnh đạo, cán bộ xã/phường lên thành phố dự họp rồi về xã tổ chức lại cuộc họp triển khai nhiệm vụ tại địa phương. 

Từ đầu năm 2021, UBND thành phố đầu tư Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến không chỉ tiết kiệm về thời gian, kinh phí mà các trưởng các đoàn thể, công chức xã và trưởng thôn trong xã được trực tiếp nghe quán triệt các nội dung tại địa phương nên việc triển khai nhiệm vụ thường xuyên hay tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết hiệu quả và đầy đủ hơn. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến càng phát huy hiệu quả trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19… Từ đó tính công khai minh bạch trong thực thi nhiệm vụ cũng được rõ ràng, thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp. 

Trong năm 2021, UBND thành phố đã tổ chức 197 cuộc họp thông qua Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. Việc triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đồng bộ trong toàn thành phố là hướng đi đúng trong lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, góp phần cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử và hiện đại hoá nền hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đảm bảo công tác tuyên truyền, thông tin phục vụ người dân, tổ chức:

 Hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của thành phố đã được triển khai thí điểm tại 04 xã Nông thôn mới với 40 điểm thu phát sóng. Hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT giúp đài truyền thanh cơ sở tiết kiệm thời gian và nhân lực vận hành, chỉ cần ngồi tại một địa điểm có mạng internet, trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, cán bộ vận hành có thể kiểm tra được hoạt động của toàn bộ hệ thống; thực hiện lập lịch tiếp âm phát sóng trước cho ngày, tuần, tháng..., do đó cán bộ vận hành chủ động về thời gian, tổ chức vận hành tốt hoạt động của đài mà không tốn quá nhiều thời gian. 

Việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố cả về công nghệ, giao diện, tính năng… đã khẳng định được vị thế, tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính thống về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế- xã hội của thành phố, là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã kiện toàn Ban biên tập, Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phố. Với sự nỗ lực và cố gắng của Ban biên tập, Cổng thông tin điện tử thành phố đã được duy trì hoạt động với hình thức và nội dung ngày càng được cải tiến, đổi mới, cập nhật thường xuyên  đáp ứng được yêu cầu truy cập của cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Nhằm thay đổi thói quen cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính từ hình thức nộp trực tiếp sang hình thức nộp trực tuyến, góp phần thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố, UBND thành phố Tam kỳ đã tập trung triển khai mô hình “Công dân không viết” tại thành phố và xã, phường với các giải pháp thực hiện như sau: Thành lập “Tổ xung kích hỗ trợ thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.4” để tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị thành phố, UBND xã phường đã ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình “Công dân không viết”. Việc xây dựng và thực hiện mô hình  “Công dân không viết” đã tạo được sự lan tỏa và đồng thuận cao đối với các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố mở đợt tuyên truyền sâu rộng về quy trình, lợi ích nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

          Đến nay, người dân, tổ chức bước đầu có sự thay đổi trong nhận thức, thói quen và niềm tin vào nộp và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần hình thành công dân số, xã hội số, chính quyền số trong chuyển đổi số thành phố.

Ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch

 Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Lãnh đạo Thành ủy, Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo UBND nên việc ứng dụng CNTT công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả cao. Thành phố kịp thời đầu tư bổ sung trang thiết bị, triển khai phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố đồng bộ, hiểu quả đáp ứng tính khẩn thiết trong tình hình dịch như sau:

Triển khai các ứng dụng CNTT khai báo y tế điện tử: UBND thành phố đã hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các xã, phường đăng ký điểm kiểm dịch, đồng thời, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền để cá nhân, tổ chức  thực hiện cài đặt ứng  dụng, khai báo y tế điện tử khi ra/vào nơi công cộng trên địa bàn thành phố. 

UBND thành phố đã triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm, phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm baocaobtn.vncdc.gov.vn, phần mềm báo cáo an toàn COVID-19 baocao.antoancovid.vn, phầm mềm thông tin tiêm chủng quốc gia: tiemchung.vncdc.gov.vn,  phầm mềm quản lý tiêm vắc xin phòng COVID-19: hssk.kcb.vn. Đến nay, dữ liệu dữ liệu đầu vào của các ứng dụng phòng chống dịch đã được khai thác có hiệu quả, phục vụ thống kê báo cáo và chỉ đạo điều hành chính xác, nhanh chóng hơn.

Phát triển thương mại điện tử

Trong những năm gần đây, thị trường thương mại điện tử Việt Nam (TMĐT) ngày càng được mở rộng và hiện đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được doanh nghiệp, người dân biết đến. Sự đa dạng về mô hình hoạt động, về đối tượng tham gia, về quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ với sự hỗ trợ của hạ tầng Internet và ứng dụng công nghệ hiện đại đã đưa TMĐT trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế số của quốc gia. Tuy vậy, Thương mại điện tử vẫn còn là bước đi mới mẻ nhất cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Nhằm giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ hưởng lợi nhiều nhất từ chuyển đổi số, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành liên quan, các hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền phát triển thương mại điện tử vào hội nghị, hội thảo, tọa đàm để các sản phẩm thương mại của hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được bán trên các sàn thương mại trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, UBND thành phố chủ động hợp tác với các sàn thương mại điện tử lớn trong nước (sendo, postmart…) để các sản phẩm thương mại của Tam Kỳ có cơ hội tiếp cận với lượng khách hàng lớn nhất, thu lợi nhuận nhiều nhất. 

Đảm bảo an toàn thông tin: 

Con người luôn là tài sản quan trọng của tổ chức nhưng đồng thời cũng là lỗ hổng bảo mật dễ bị tấn công nhất. Các cá nhân trong tổ chức có thể bị tấn công thông qua vi-rút, các kỹ thuật tấn công mạng xã hội hoặc do lỗi bất cẩn đã gián tiếp làm rò rỉ thông tin. Vì vậy, UBND thành phố Tam Kỳ chú trọng xây dựng văn hóa an ninh thông tin trong toàn bộ cán bộ công chức viên chức để đảm bảo CBCCVC hiểu tầm quan trọng của an ninh thông tin. Để triển khai, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nâng cao nhận thức và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức của CBCCVC về bảo mật thông tin. Đồng thời, UBND thành phố ban hành các quy chế, chính sách đảm bảo an toàn thông tin cũng như mua các sản phẩm CNTT có bản quyền, các phần mềm diệt virus,… Trong năm 2021, hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn thành phố luôn đảm bảo an toàn thông tin.

Tin liên quan