Thành phố Tam Kỳ Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Ngày 07/4/2022 Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm thành phố Tam Kỳ đã ban hành Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ với các nội dung sau:

Thực hiện Kế hoạch số 1952/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022; Căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và dự báo diễn biến tình hình năm 2022; Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Tam Kỳ xây dựng Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) với các nội dung cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2022

“Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP); tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản; kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP (khi xảy ra trên địa bàn).

3. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu các trường hợp ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm ATTP, “Tháng hành động” năm 2022 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Gắn trách nhiệm của UBND các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền ở địa phương và các đoàn thể trong công tác bảo đảm ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.

IV. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ ngày 15/4/2022 đến 15/5/2022.

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Tin liên quan