Thành phố Tam Kỳ sẵn sàng các điều kiện triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Năm 2021, UBND thành phố Tam Kỳ triển khai mô hình “Công dân không viết” với các nội dung chính là giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, tổ chức; phát hành tờ rơi và hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử; nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 Theo đó, người dân đã làm quen được với khái niệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam; nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có liên quan.

 

Thanh niên xung kích hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức tại Trung tâm Hành chính công thành phố

 

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của mô hình “Công dân không viết”, ngày 21/6/2022, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành kế hoạch số 167/KH-UBND về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Tam Kỳ, trong đó có giải pháp “Thực hiện thí điểm ít nhất 02 ngày/tuần (thứ 4 và thứ 5), ưu tiên thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan, đơn vị, địa phương kể từ ngày 01/7/2022”.

Đến nay, tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa xã, phường đã thực hiện niêm yết thông báo danh mục TTHC thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Sẵn sàng hạ tầng, thiết bị phù hợp để phục vụ người dân tra cứu, nộp hồ sơ cũng như bố trí nhân sự hỗ trợ người dân thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu của kế hoạch.

Tin liên quan