Phường An Sơn đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích

Sáng ngày 04/7/2022, UBND phường An Sơn tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức và kỷ cương thực hiện công vụ trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn cho cán bộ, công chức, người lao động.

Bảng hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Tam Kỳ, UBND phường An Sơn đã tổ chức quán triệt kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan vào ngày chào cờ đầu tháng 7 năm 2022 với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong công tác giải quyết TTHC; Đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi phát sinh nhu cầu giải quyết TTHC.

Đồng thời đã thực hiện niêm yết tại Bộ phận một cửa thông báo danh mục TTHC thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 đối với 3 TTHC: Cấp bản sao trích lục hộ tịch;  Đăng ký khai sinh; Xác nhận tình trạng hôn nhân, thực hiện vào 02 ngày/tuần (thứ 4 và thứ 5), bắt đầu từ ngày 01/7/2022. Và tuyên truyền đến người dân trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường, các trang, nhóm mạng xã hội.

Bảng niêm yết thủ tục hành chính thí điểm chỉ tiếp nhận hình thức nộp trực tuyến

Tin liên quan