UBND phường An Xuân thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, kể từ ngày 01/7/2022

Trong thời gian qua, dịch vụ công trực tuyến đã giúp công dân giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả; đồng thời việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp cá nhân và tổ chức có thể nộp hồ sơ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không phải chờ đợi, không phải xếp hàng, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong quá trình cải cách hành chính tại địa phương.

        Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ngay sau khi nhận Kế hoạch số số 167/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn trong cơ quan của nhà nước thành phố Tam Kỳ, UBND phường An Xuân đã ban hành ngay Kế hoạch, thành lập Tổ hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất, tuyên truyền các video cũng như cụ thể hoá các bước hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, trang Zalo OA của UBND phường; thực hiện niêm yết bằng mã QR các thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên lĩnh vực Tư pháp gồm: Cấp bản sao trích lục hộ tịch, Đăng ký khai sinh, Xác nhận tình trạng hôn nhân, trang bị Bảng hướng dẫn các bước nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện thí điểm nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào ngày thứ Tư và thứ Năm hàng tuần; đồng thời quán triệt tất cả cán bộ, công chức, người lao động tuyên truyền vận động người thân, hàng xóm, cộng đồng dân cư cùng chung tay đẩy mạnh việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam.

Niêm yết Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quảng Nam

 

Niêm yết thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn phường An Xuân (thực hiện thí điểm vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần)
Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến trên điện thoại thông minh bằng cách quét mã QR đã được cấu hình sẵn đơn vị tiếp nhận là UBND phường An Xuân