Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho đoàn viên công đoàn

Ngày 14.9, Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho đoàn viên các công đoàn trực thuộc.

Đoàn viên công đoàn tham gia học tập

Đoàn viên công đoàn tham gia học tập

Các đoàn viên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố đã được nghe báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ trình bày 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Qua hội nghị giúp các đoàn viên công đoàn nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

 

Tin liên quan